Kolhapur Municipal Corporation News
- Third Extention for Tender Notice No 11 (Estate Dept.)
- Tender Notice NO 22 (Electricity Department)
- Quotation notice (Estate Department)
- Notice No 20 for 2000 Tree Plants Purchase (Garden Dept.)
- Quotation notice (Fire Department)
- Contract Base Recruitment (Garden Department)
- Tender Notice no 16(Electricity Department)
- राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत ए एन एम या पदासाठी दिनांक २६-५-२०१८ रोजी घेणेत येणा-या मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी
- कोल्हापूर महानगरपालिका सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडे आय.सी.यु. युनिट करिता जी.एन.एम नर्स या पदासाठी दिनांक २६-५-२०१८ रोजी घेणेत येणा-या मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी
- जाहीर प्रकटन (कोल्हापूर महानगरपालिका सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडे आय.सी.यु. युनिट करिता जी.एन.एम नर्स या पदासाठी तसेच राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत ए एन एम या पदासाठी)
- K.M.Ć. Junior collage Quotation notice for Digital ID Card
- K.M.Ć. Senior collage Quotation notice for Digital ID Card
- Tender Notice No 14 (Health and Sanitation Department)
- Second Extention for Tender No 11 (Estate Department)
- Quotation notice for Buy the computer for the Commissioner's residential office
- Quotation Notice (Health Department)
- Right To Information(Audit Department)
- Tender No 13(Electricity Department)
- Second Extention for Tender No 6(Estate Department)
- Pre bid meeting for Tender no 03
- Kolhapur Municipal Corporation Recruitment (Class1,Class2 Selection List)
- Kolhapur Municipal Corporation Recruitment (Class1,Class2 Selection and Waiting List)
- महानगरपालिका आस्थापनावरील सहा.बागा अधिक्षक,सहा.अधिक्षक,वरिष्ठ लिपीक,कनिष्ठ लिपीक संवर्गातील मागासवर्गीय अनुशेष भरतीमधीलउमेदवारांचे प्राप्त गुणाची यादी
- कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या नगर पथ विक्रेता समितीच्या सदस्य पदासाठी निवडणूक
- Paripatrak Class 4 workers List (Departmental examination 2016-2017)
- Class 4 workers List (Departmental examination 2016-2017)
- Notice From Solid Waste Management Department
- Tender For P.W.D Department
- Promotion for Departmental examination Qualify employee list
- Pradhan Mantri Awas Yojna- Slum Dwellars List
- Backlog Direct Recruitment 2014-2015(Notice)
- मालमता करामध्ये देण्यात येणाऱ्या सवलतीच्या शासन निर्णय व महानगरपालिका ठराव
- अनुकंपा नियुक्ती प्रतीक्षा सूची
- Notice from Property Tax Department
- Information about kalammawadi scheme
- Public notice for financial year 2016-2017 license renewal for license department
- Terms and Conditions in between Kolhapur Muncipal Corporation and Bill Desk for online payment
- Pradhan Mantri Awas Yojana Guidelines
- KMC Handicap Recruitment
- कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक /शासकीय जागेवरील 'ब ' निष्कासनास पात्र धार्मिक ष स्थळांची यादी
- कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक /शासकीय जागेवरील 'अ ' नियमितीकरणास पात्र धार्मिक ष स्थळांची यादी
- Hawker and Non Hawker Zone Ward offices List 1 To 4
- Request For Proposal of Rajarshi Shahu Monument at Shahu Mill Kolhapur
- NGO PP Scheme Information
- Kolhapur get 75.58 Crores for Strom Water project
- श्री. डांगेसो, चेअरमन, वित्त-आयोग, महाराष्ट्र शासन यांची कोल्हापूर महानगरपालिकेस भेट
- Kolhapur gets 176 Crores through 'Nagarotthan'