News


  कोल्हापूर महानगरपालिका वृत्त
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(AIR Compreser)
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(Vaporizer for sevoflurance and Isoflurance)
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस( डेंग्यु चित्रिकरण)
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(वजन काटा खरेदी)
- पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं ३८ (आरोग्य/स्मशान विभाग)
- संगणक विभाग कोटेशन नोटीस(Dot Matrix Printer)
- तिसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १६(विद्युत विभाग )
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(AUTOCLOVE MACHINE)
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(SHADOW LESS LAMP HANGING)
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(SHADOW LESS LAMP ON STAND)
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(THARMAL PRINTER)
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(Vertical Stenless Stell container for velesium)
- शुद्धिपत्रक क्र २ टेंडर नोटीस क्र १९ (PWD Department)
- पाणी पुरवठा विभागाकडील अनुकंपातत्वावरील उमेदवाराची प्रतिक्षासूची यादी
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस
- औषध भांडार विभाग कोटेशन नोटीस
- कोल्हापूर महानगरपालिका विभागीय परीक्षेचा निकाल.
- फेर निविदा सूचना क्र. ०६/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
- फेर निविदा सूचना क्र. १०५/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
- टेंडर नोटीस ३७ (विद्युत विभाग )
- पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं. २८(आरोग्य स्वछता विभाग )
- शुद्धिपत्रक क्र. २ टेंडर नोटीस नं. २४ (P W D Project Department)
- मुख्यलेखापाल विभाग जाहीर दर फलक सुचना (दैनंदिन रोख जमा वाहतूक यासाठी विमा उतरवणे)
- लोखंडी पिजरे पुरवणे कामी कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग )
- पाचवी मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं . ११ (इस्टेट विभाग )
- टेंडर नोटीस नं . ३५ (इस्टेट विभाग )
- दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १३(विद्युत विभाग )
- सहावी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १४७(विद्युत विभाग )
- फेर निविदा सूचना क्र. ०३/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
- जाहीर नोटीस गवत विक्री लिलाव इस्टेट विभाग
- कोटेशन टेंडर नोटीस( Licence Department)
- शुद्धिपत्रक क्र १ टेंडर नोटीस क्र. २४(PWD Project Department)
- तिसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र. २२ (विद्युत विभाग )
- टेंडर नोटीस क्र. ३१(विद्युत विभाग )
- विभागीय प्रमोशन परीक्षणासाठी वैध उमेदवारांची यादी
- फेर निविदा सूचना क्र. ०४/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
- राजर्षी शाहू स्पर्धा परीक्षा केंद्र अभ्यासिका प्रवेश पात्रता परीक्षा २०१८
- टेंडर नोटीस नं. २८(आरोग्य स्वछता विभाग )
- सिगरेट व इतर तंबाखू उत्पादने (व्यापार आणि वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण जाहिरात आणि विनियमन प्रतिबंध) कायदा, 2003
- कोटेशन नोटीस (कोल्हापूर महानगरपालिकेचे इस्टेट विभागाकडील पार्किंग फी वसुली करीता बिलिंग मशिन खरेदी करणेसाठी )
- दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस २२ (विद्युत विभाग)
- दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १६ (विद्युत विभाग)
- चौथी मुदतवाढ जाहीर टेंडर नोटीस क्र. ११ (इस्टेट विभाग )
- पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस १३(Electricity Department)
- चौथी मुदतवाढ टेंडर नोटीस ११९(Electricity Department)
- चौथी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १३८(Electricity Department)
- औषध भांडार विभाग कोटेशन नोटीस
- निवड यादी (ठोक मानधन व करार पद्धतीवरील आरोग्य निरीक्षक)
- NOTICE INVITING TENDER NO. 24 (Intends,Empanelment of Various Consultant for Various Infrastructural Projects in KMC)
- चौथी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १४७ (Electricity Dept.)
- पादचारी उड्डाण पुलाचे लोखंडी गर्डर ऊचलून ठेवणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत(पवडी विभाग)
- टेंडर नोटीस क्र. २२ (विद्युत विभाग )
- कोटेशन नोटीस (इस्टेट विभाग)
- २००० रोपे खरेदी करणेसाठी टेंडर नोटीस नं २० (Garden Dept)
- कोटेशन नोटीस (अग्निशमन विभाग )
- कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व.उद्यान विभागाकडील सहा.बागा अधिक्षक हे पद ठोक मानधन तत्वावर भरणेकरीता
- टेंडर नोटीस नं १६ ( विदयुत विभाग )
- राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत ए एन एम या पदासाठी दिनांक २६-५-२०१८ रोजी घेणेत येणा-या मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी
- कोल्हापूर महानगरपालिका सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडे आय.सी.यु. युनिट करिता जी.एन.एम नर्स या पदासाठी दिनांक २६-५-२०१८ रोजी घेणेत येणा-या मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी
- जाहीर प्रकटन (कोल्हापूर महानगरपालिका सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडे आय.सी.यु. युनिट करिता जी.एन.एम नर्स या पदासाठी तसेच राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत ए एन एम या पदासाठी)
- के. एम. सी. जुनिअर कॉलेज कोटेशन नोटीस (डिजिटल ओळखपत्र(आय कार्ड))
- के. एम. सी. सिनियर कॉलेज कोटेशन नोटीस (डिजिटल ओळखपत्र (आय कार्ड ))
- टेंडर नोटीस नं १४ (आरोग्य व घनकचरा व्यवस्थापन विभाग )
- दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं.११ (इस्टेट विभाग)
- कोटेशन नोटीस (मा. आयुक्त यांचे निवासी कार्यालयासाठी संगणक खरेदी )
- कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
- मुख्य लेखापरीक्षक विभागा अंतर्गत माहितीचा अधिकार प्रकरणे
- टेंडर नोटीस नंबर १३(विद्दुत विभाग)
- दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं.६ (इस्टेट विभाग)
- Pre bid meeting for Tender no 03
- यशवंतराव चव्हाण (के. एम. सी . ) कॉलेजचे कोटेशन नोटिस (सीनियर कॉलेज )
- टेंडर नोटीस नं.०१/२०१७(के.एम.टी विभाग)
- टेंडर नं.६
- टेंडर नं.५ (Computer Department)
- टेंडर नं.१४१(वर्कशॉप विभाग)
- टेंडर नं.१५२(विधुत विभाग)
- कोल्हापुर महानगरपालिका वर्ग १ व वर्ग २ सरळ सेवा भरती मोहीम २०१६ निवड यादी
- टेंडर नं.१५६(विधुत विभाग)
- ठोक मानधन तत्वावर भरती मोहिम (NHM)
- ठोक मानधन तत्वावर भरती मोहिम
- मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं.११९(इस्टेट विभाग)
- टेंडर नं.१५१(र्कशॉप विभाग)
- टेंडर नं.१५०(विधुत विभाग)
- टेंडर नं.१४९(विधुत विभाग)
- टेंडर नं.१४८(विधुत विभाग)
- टेंडर नं.१४७(वर्कशॉप विभाग)
- के.एम.टी विभाग भरती मोहीम
- मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं.६(के.एम.टी विभाग)
- मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं.५(के.एम.टी.विभाग)
- टेंडर नं.१४६(Solid Waste Management Department)
- कोल्हापुर महानगरपालिका भरती मोहीम (वर्ग ४ Result)
- टेंडर नोटीस नं. १४२(संगणक विभाग)
- मुदतवाढ टेंडर नं.५९(भांडार विभाग)
- टेंडर नं.१३८(महिला व बालकल्याण विभाग)
- मुदतवाढ टेंडर नं.११८(महिला व बालकल्याण विभाग)
- कोटेशन नोटीस(KMC College)
- मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं. १३७(संगणक विभाग)
- मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं. १३६(संगणक विभाग)
- मागासवर्गीय अनुशेष भरतीमधील उमेदवारांची निवड/प्रतीक्षा यादी)
- कोल्हापूर महानगरपालिकेची भरती मोहीम(वर्ग १ व वर्ग २ निवड/प्रतीक्षा यादी )
- महानगरपालिका आस्थापनावरील सहा.बागा अधिक्षक,सहा.अधिक्षक,वरिष्ठ लिपीक,कनिष्ठ लिपीक संवर्गातील मागासवर्गीय अनुशेष भरतीमधीलउमेदवारांचे प्राप्त गुणाची यादी
- कोल्हापुर महानगरपालिका भरती मोहीम (Result)
- टेंडर नोटीस नं.४(के.एम.टी विभाग)
- टेंडर नं.३(के.एम.टी.विभाग)
- मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं.१३०(विद्युत विभाग)
- कोल्हापुर महानगरपालिका भरती मोहीम (Answer Key)
- मुदतवाढ टेंडर नं.११४(Solid Waste Management Department)
- कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या नगर पथ विक्रेता समितीच्या सदस्य पदासाठी निवडणूक
- मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं. १२१(संगणक विभाग)
- Pre Bid Meeting for tender notice no 123
- Paripatrak Class 4 workers List (Departmental examination 2016-2017)
- Class 4 workers List (Departmental examination 2016-2017)
- नोटीस(आरोग्य/घनकचरा व्यवस्थापन)
- पी.डब्लू.डी.विभागाचे टेंडर
- परिपत्रक पदोन्नती परीक्षा वर्ग ४
- जाहिर आवाहन (आरोग्य/घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
- पदोन्नती करीता विभागीय परीक्षेस पात्र कर्मचारी यांची यादी
- प्रधानमंत्री आवास योजना- Demand Survey- Draft List
- प्रधानमंत्री आवास योजना - झोपडी धारकांची यादी
- अपंग अनुशेष भरती मोहीम
- मागासवर्ग अनुशेष सरळसेवा भरती मोहिम २०१४-२०१५ जाहीर प्रसिधीकरण
- प्रधानमंत्री आवास योजना सुचना
- मालमता करामध्ये देण्यात येणाऱ्या सवलतीच्या शासन निर्णय व महानगरपालिका ठराव
- अनुकंपा नियुक्ती प्रतीक्षा सूची
- कर आकारणी वसुली विभागाचे नोटीस
- Information about kalammawadi scheme
- लायसन्स विभागाचे सन २०१६-२०१७ चे परवाना नुतनीकरण जाहीर प्रसिद्धिकरण
- कोल्हापुर महानगरपालिका व बील डेस्क यांचे मध्ये झालेल्या अटी व शर्ती (online payment)
- कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक /शासकीय जागेवरील 'ब ' निष्कासनास पात्र धार्मिक ष स्थळांची यादी
- कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक /शासकीय जागेवरील 'अ ' नियमितीकरणास पात्र धार्मिक ष स्थळांची यादी
- फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
- शाहु मिल जागी आंतराष्ट्रीय स्मारक होणेचे द्ष्टीने स्पर्धात्मक आराखडे मागविणेसाठी EOI प्रसिद्धीकरण
- एन जी ओ पी पी योजना
- श्री. डांगेसो, चेअरमन, वित्त-आयोग, महाराष्ट्र शासन यांची कोल्हापूर महानगरपालिकेस भेट
- 'नगरोत्थान' मधून कोल्हापूरला १७६ कोटी