कोल्हापूर महानगरपालिका

जनहित याचिका क्र. १७३/२०१० नुसार मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेशानुसार रस्त्यावर समारंभाच्या व उत्सवाच्या प्रसंगी मंडप किंवा कोणतेही तात्पुरते बांधकामाबाबत तक्रारी नोंदणी करणेसाठी उपलब्ध करून देणेत आलेले पोर्टलआपले तक्रार/सूचना, इ. ची सध्यस्थिती पाहणेसाठी Track Your Complaint वर क्लिक करा.


नाव
Name
  दुरध्वनी क्र.
Mobile No
 
पत्ता १
Address 1
  पत्ता २
Address 2
ई-मेल
E-Mail
 
तक्रार / अभिप्राय
Complaint / Feedback
  Characters remaining: 500   
कागदपत्रे जोडा/Attachment
व्हेरिफिकेशन कोड
Verification Code
     
व्हेरिफिकेशन कोड टाईप करा
Type the Verification Code
 
   

तक्रार/सूचना नोंदविणेसाठी Register New Complaint/Feedback वर क्लिक करा.


तक्रार क्र.
Complaint No.
 
   

For technical problems contact - computer@kolhapurcorporation.gov.in