उपक्रम

राष्ट्रीय मतदार दिवस

राष्ट्रीय मतदार दिवस (२५ जानेवारी) निमित्त प्रतिज्ञा घेताना कोमनपा शाळेतील विद्यार्थी

राष्ट्रीय मतदार दिवस

राष्ट्रीय मतदार दिवस (२५ जानेवारी) निमित्त कोमनपा शाळेतर्फे विद्यार्थ्यांची प्रभातफेरी काढणेत आली.

लोकशाही पंधरवडा

लोकशाही पंधरवडा
(२६ जानेवारी २०१९ ते १० फेब्रुवारी २०१९)

इतर माहिती

संपर्क

कोल्हापूर महानगरपालिका

पी.ओ. ३३, सी वार्ड, भाऊसिंगजी रोड

कोल्हापूर