कोल्हापूर महानगरपालिका

कोल्हापूर शहर अंतर्गत नवीन मिळकत नोंदणी करणेसाठी उपलब्ध करून देणेत आलेले पोर्टल
Portal for Registration of New Properties in Kolhapur City


For technical problems contact @ computer@kolhapurcorporation.gov.in